DocbyteFacebookPixel
wit logo van docbyte

Disclaimer

De informatie op deze site, met inbegrip van alle tekst, namen, afbeeldingen, foto's, grafieken, logo's, pictogrammen, koppelingen en andere items, worden verstrekt "zoals ze zijn". Docbyte garandeert, vertegenwoordigt of verbindt zich op geen enkele manier tot de nauwkeurigheid, juistheid, adequaatheid, volledigheid of geschiktheid van dergelijke informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen in dergelijke informatie.

Docbyte geeft geen enkele garantie of verklaring, expliciet, impliciet of wettelijk, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties of verklaringen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en titel, in verband met de informatie op deze pagina's en een dergelijke garantie of verklaring wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Docbyte garandeert evenmin dat deze website en zijn pagina's of de server die ze ter beschikking stelt, vrij zijn van computervirussen of andere corrupte of destructieve codes, programma's, macro's of elementen van welke aard ook, noch wordt enige garantie gegeven voor de tijdige, veilige, volledige, foutloze of ononderbroken toegang tot alle inhoud op deze website. Het is niet toegestaan om de informatie die beschikbaar is op de website te wijzigen, aan te passen, te bewerken of op enigerlei wijze te veranderen.

Gebruik van de website

De toegang tot en/of het gebruik van informatie op deze website gebeurt op eigen risico van de gebruiker. In geen geval is Docbyte aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inhoud geleverd door derden. Docbyte is niet verantwoordelijk voor inhoud geleverd door derden en heeft het alleenrecht om deze informatie te wijzigen of te verwijderen als deze in strijd is met de wet, de goede zeden, de openbare orde of de voorwaarden van de overeenkomst.

Vrijwillige deelname

Op sommige delen van de site is het mogelijk om een vrijwillige bijdrage aan de site te leveren en commentaar te plaatsen. Voor deze bijdragen gelden echter enkele regels:

De deelnemer houdt rekening met de algemene normen en waarden van de samenleving en volgt de wettelijke regels, wat onder andere seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen impliceert.

Deelname aan deze site is geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemer.

De deelnemer garandeert alle rechten te houden op de aangeboden bijdrage(n) en vrijwaart Docbyte voor eventuele aanspraken van derden.

Alle rechten met betrekking tot de bijdrage worden door de deelname overgedragen aan Docbyte en zijn daarom eigendom van Docbyte, dat deze bijdragen onbeperkt kan gebruiken en exploiteren, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, gebruik ten behoeve van televisie- en radioprogramma's.

Er wordt geen misbruik gemaakt van de site, bijvoorbeeld door nieuwsflitsen te overspoelen met (vrijwel) dezelfde berichten.

Docbyte behoudt altijd het recht om in haar ogen ontoelaatbare bijdragen (deels) te verwijderen en/of te bewerken.

Beweringen, meningen en indrukken geuit in de bijdragen van derden op deze site zijn de verantwoordelijkheid van deze deelnemers / auteurs en zijn niet die van de redactie of Docbyte.

Toestemming

In sommige delen van deze website zal Docbyte persoonlijke gegevens moeten verwerken om de kwaliteit van onze service en uw ervaring te verbeteren. In overeenstemming met de privacywetgeving worden dergelijke gegevens alleen verwerkt met uw vrijwillige toestemming of op basis van een andere rechtsgrondslag, zoals het uitvoeren van een contract of een wettelijke verplichting. Waar dit van toepassing is, moet u uw toestemming geven voor specifieke verwerking. Docbyte zal zich hierop baseren om persoonsgegevens te verwerken.

Uw toestemming wordt samen met uw gegevens bewaard, zolang we deze bewaren, in een beveiligde omgeving. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via deze website of door contact met ons op te nemen op gdpr@docbyte.com.

Intellectueel eigendom

De materialen die op deze website worden weergegeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot al het geschreven materiaal, foto's, illustraties, illustraties en ander grafisch materiaal, en namen, logo's, handelsmerken en servicemerken, zijn eigendom van Docbyte. Alle inhoud die verschijnt op of toegankelijk is via deze website mag uitsluitend worden weergegeven, afgedrukt en gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in geen materiaal van deze website te reproduceren, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, te wijzigen, te verkopen, te publiceren, uit te zenden of anderszins te gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Docbyte. Voor meer informatie over het publiceren van de artikels van Docbyte, kan u ons contacteren via info@docbyte.com

Privacyverklaring

Lees onze Privacyverklaring zorgvuldig, omdat ze de basis vormen waarop persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Door de Docbyte website te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken beschreven in deze Verklaring.

Privacy-instellingen

Lees en/of bewerk uw Privacy-instellingen wanneer u onze website gebruikt.